Pravila Generali Kluba ugodnosti

 

1. Ustanoviteljici Generali Kluba ugodnosti (v nadaljevanju: klub) sta družbi Generali Investments d.o.o. in GENERALI zavarovalnica d. d. (v nadaljevanju: ustanoviteljici).

2. Član kluba (v nadaljevanju: član) lahko postane vsaka fizična oseba od dopolnjenega 18. leta do dopolnjenega 90. leta starosti, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Posameznik postane član kluba z izpolnitvijo pristopne izjave in sprejemom teh pravil. Pristopno izjavo je mogoče izpolniti v tiskani ali spletni obliki. Če posameznik pristopne izjave ne izpolni v celoti ali navede neresnične ali netočne podatke, ne more postati član.

3. Član ob včlanitvi prejme člansko številko.

4. Član je ves čas trajanja članstva v klubu upravičen do klubskih ugodnosti. Članstvo v klubu je brezplačno.

5. Klubske ugodnosti obsegajo popuste na nakup blaga, storitev ali produktov ustanoviteljic kluba ali tretjih oseb (v nadaljevanju: ponudnik) ali darila ob takšnem nakupu. Ponudnik lahko kot pogoj za koriščenje posamezne ugodnosti določi tudi nakup določenega blaga, storitve ali produkta drugega ponudnika. Nakupi blaga, storitev ali produktov ponudnikov sicer niso pogoj za članstvo v klubu. Višina, pogoji in obdobje koriščenja posamezne ugodnosti so določeni v posamezni klubski ponudbi za koriščenje ugodnosti, ki so objavljene na spletni straneh www.generali-klub.si  ali tiskovini, ki jo izdata ustanoviteljici kluba.

6. Član koristi ugodnost neposredno pri ponudniku s predložitvijo članske številke in/ali s kuponom ugodnosti. Član prejme kupon ugodnosti neposredno na kontaktni naslov, ki ga navede na pristopni izjavi, ali če ga sam zahteva prek spletnega naslova www.generali-klub.si. Ponudnik lahko pri posamezni ugodnosti določi tudi obveznost člana, da predloži dokazilo o izpolnjevanju dodatnih pogojev za koriščenje ugodnosti.

7. Pravice iz članstva v klubu obsegajo tudi storitev prejemanja po meri člana oblikovanih priporočil za uporabo storitev in produktov ustanoviteljic ter različnih kombinacij teh storitev in produktov, kar obsega tudi naslednje aktivnosti: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, spremljanje nakupnega obnašanja člana kot stranke (tudi za pretekla obdobja), statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, voščilnic, revij, časopisov in vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko kontaktiranje (na kontaktne podatke člana) za potrebe ustanoviteljic.

8. Priporočila se lahko oblikujejo glede na značilnosti člana in njegovo koriščenje klubskih ugodnosti ter preteklo in trenutno uporabo produktov oziroma storitev ustanoviteljic (npr. podatke o tem, katere njune storitve in produkte član uporablja, vključno s podatki o stanjih in tokovih njegovih finančnih sredstev na računih pri njima oziroma po pogodbah z njima kot imetniku investicijskih kuponov, zavarovancu ali imetniku drugega računa oziroma uporabniku drugih storitev, za katere sta izvedeli pri opravljanju svojih storitev). Podatki o članovi uporabi spletnih strani ustanoviteljic in kluba se uporabljajo za oblikovanje priporočil le v primeru, da je član sprejel uporabo piškotkov na spletnih straneh. Ustanoviteljici ne odgovarjata za morebitna odstopanja med pričakovanji člana in zanj oblikovanimi priporočili, ki jih prejme. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja, ki izvira iz ravnanj člana (zlasti neredno koriščenje članskih ugodnosti, koriščenje članskih ugodnosti za tretje osebe ali omogočanje uporabe članske številke tretjim osebam). Za člana oblikovana priporočila predstavljajo vabilo k dajanju ponudbe in člana ter ustanoviteljic ne zavezujejo k sklenitvi medsebojne pogodbe o priporočenem produktu oziroma storitvi zgolj na podlagi podanega priporočila.

9. Pravice iz članstva v klubu niso prenosljive. Ponudnik lahko določi, da so do posamezne ugodnosti poleg člana upravičeni tudi njegovi družinski člani, ki jih določi član.

10. Član soglaša, da bo ugodnosti, ki mu jih omogoča brezplačno članstvo v klubu, koristil v skladu z vsakokrat veljavnimi pravili, ki so objavljena na spletni strani www.generali-klub.si.

11. Članstvo v klubu traja do dneva izčlanitve. Član se lahko kadarkoli izčlani iz kluba tako, da pošlje e-sporočilo z zahtevo za izčlanitev na klub.si@generali.com. Za zahtevo za izčlanitev šteje tudi posebna zahteva člana za prepoved obdelave njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Za dan izčlanitve šteje najpozneje 15. dan od dneva prejema zahteve po izčlanitvi oziroma dan prenehanja obstoja kluba. Z izčlanitvijo član izgubi pravico do koriščenja ugodnosti iz naslova članstva.

12. Član kluba se zavezuje, da bo na naslov: Generali Klub ugodnosti, GENERALI zavarovalnica d.d., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov klub.si@generali.com pisno sporočil vsako spremembo osebnih podatkov, ki jih je navedel na pristopni izjavi.

13. Če ustanoviteljici spremenita ta pravila, o tem obvestita člane na spletni strani kluba www.generali-klub.si.

14. S podpisom pristopne izjave oziroma uspešno zaključenim postopkom e-včlanitve član sprejema ta pravila.

15. Informacije, povezane z obdelavo osebnih podatkov člana in z možnostjo vložitve vprašanj, zahtev ali pritožb glede ravnanj z osebnimi podatki, so navedene v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov članov Generali Kluba ugodnosti.

16. Ta pravila pričnejo veljati 3. 1. 2020.